สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 
   Home      คุณสมบัติ
ใครบ้าง? ที่สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้  
 
 
ประเภทที่ 1 บุคคลทั่วไป (1-3 คน/ทีม)
 
  นิสิต นักศึกษา ไม่จำกัดจำนวนชั้นปี และมีเอกสารรับรองสถานะการเป็นนิสิต นักศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษา

นักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ (Freelance) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง

 
   
 
  ประเภทที่ 2 ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย  
 

นิติบุคคล ที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย และผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้น รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

 
    
 
   เงื่อนไข  
  1. ทีมผู้เข้าประกวดสามารถเลือกส่งผลงานประกวดได้ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น และส่งผลงานรวมกันไม่เกิน 2 ผลงานในหนึ่งประเภท
2. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น 
3. ผลงานที่นำเสนอ จะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ มาก่อน และเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนแนวคิดมาจากที่ใด รวมถึงต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์จากผลงานอื่นๆ

จากข้อ 3 คณะกรรมการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งผลงาน เพิ่มเติมดังนี้  กรณีผลงานผ่านการประกวดมาแล้ว หรือ ผ่านการติดตั้งบน Store หรือเปิดใช้บริการแล้ว ผู้ประกวดสามารถนำผลงานนั้นเข้าร่วมประกวดในโครงการนี้ได้ โดยมีเงื่อนไขผลงาน ได้แก่
    3.1 กรณีผลงานผ่านการประกวดมาแล้ว ขอให้ต่อยอดพัฒนาผลงานเพิ่มเติมใหม่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้เขียนรายงานเปรียบเทียบข้อแตกต่างผลงานก่อนและหลัง เช่น เพิ่ม feature อะไรใหม่บ้าง หรืออื่นๆ เป็นต้น และแจ้งรายละเอียดการประกวดว่าผ่านประกวดเวทีไหน ได้รางวัลหรือไม่ เมือไหร่ เป็นต้น
    3.2 กรณีผลงานผ่านการติดตั้งบน store หรือเปิดใช้บริการแล้ว  ขอให้ต่อยอดพัฒนาผลงานเพิ่มเติมใหม่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  และให้เขียนรายงานเปรียบเทียบข้อแตกต่างผลงานก่อนและหลัง เช่น  ข้อมูลการเปิดใช้บริการ หรือ เพิ่ม feature อะไรใหม่บ้าง หรืออื่นๆ เป็นต้น