สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 
   Home      ที่มาโครงการ
โครงการแข่งขันประกวดผลงานการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ
"Mobile e-Government Award 2014" [MEGA 2014]

 
         ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศโดยวางรากฐานเศรษฐกิจไทย สู่ "ดิจิตอล อีโคโนมี" เพื่อมุ่งหวังให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที มีความสำคัญเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน และลงลึกไปในธุรกิจตั้งแต่ระดับใหญ่ ไปถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้ระบบดิจิตอลในการเพิ่มประสิทธิภาพกาบริหารจัดการขององค์กรและเครือ ข่ายระหว่างองค์กร ซึ่งจะส่งผลทำให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการการบริการของลูกค้าได้รวด เร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

         ที่ผ่านมาแนวทางขับเคลื่อน ดิจิตอล อีโคโนมี อย่างยั่งยืนถือเป็นนโยบายที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยได้จัดทำโครงการนวัตกรรมซอฟต์แวร์ออนไลน์เพื่อการบริการภาครัฐ หรือ Software Innovation for e-Government (SIGO) ขึ้นโดยร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA และ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย (Software Park)  เนื่องจากทั้งสามหน่วยงานมีภารกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวโดย เฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนารัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยและการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้มีศักยภาพสามารถเติบโตและแข่งขันในอุตสาหกรรมระดับเวทีโลกได้อย่าง ยั่งยืน ซึ่งในโครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมทางด้านซอฟต์แวร์ในการ พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐของประเทศไทย อันประกอบด้วยกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่ 
 
 

1. ด้านความต้องการซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการดำเนินงานภาครัฐ

2. ด้านมาตรฐานและสถาปัตยกรรมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

3. ด้านผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการสนับสนุนภาครัฐ

4. ด้านการวางระบบและดำเนินการให้บริการ

5. ด้านการประชาสัมพันธ์


         โดยในปี 2557 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้จัดทำศูนย์กลางของแอปพลิเคชั่นภาครัฐหรือ Government Application Center (GAC) ขึ้นเพื่อรวบรวมโมบายแอพพลิเคชั่นภาครัฐที่ได้ถูกพัฒนาไว้บนแพลตฟอร์มต่างๆ มารวบรวมไว้ในเว็บไซต์เดียว เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา ครอบคลุมประเภทของการให้บริการ และประชาชนสามารถเข้าถึงโมบายแอปพลิเคชั่นภาครัฐได้ตามความต้องการที่เหมาะสมในการใช้งาน และเพื่อส่งเสริมโครงการดังกล่าวฯ EGA ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand)และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)ได้จัดโครงการแข่งขันประกวดผลงานการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ (MEGA 2014) (Mobile e-Government Award 2014) ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักพัฒนา Mobile Application ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เกิดความตื่นตัวในการผลิตและพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคประชาชน ในการใช้งานบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเป็นการยกระดับการใช้งานบริการภาครัฐผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นอันจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างและส่งเสริมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักพัฒนา Mobile Application ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการหรืออุตสาหกรรมผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทย ให้เกิดความตื่นตัวในการผลิตและพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคประชาชนในการใช้งานบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมยกระดับการใช้งานบริการภาครัฐผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นอันจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างและส่งเสริมบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

วัตถุประสงค์โครงการ

 
  • ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐเพื่อรองรับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
  • เพื่อ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา Mobile Application ของภาครัฐ เป็นการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพบริการของรัฐให้ประชาชน ให้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงบริการ e-Service ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  • เพื่อส่งเสริมนักพัฒนาโมบาย Mobile Application ของไทยให้มีโอกาสต่อยอดความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อมและแสดงผลงานในเวที ระดับประเทศ พร้อมโอกาสในการเป็นผู้พัฒนา Mobile Application ให้กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลภาครัฐ เพื่อพัฒนาบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่อไป
  • เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักพัฒนา Mobile Application ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา