สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 
   Home      เกณฑ์คัดเลือก


การคัดเลือก? ผู้เข้ารอบในแต่ละรอบ  
 
    รอบแรก  
 

1. ลงทะเบียนสมัครโดยกรอกรายละเอียดในเอกสารแบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวดในสมบูรณ์ตามที่กำหนด

2. ให้ผู้สมัครแต่ละทีมเลือกส่งผลงานประกวดได้ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น และส่งผลงานรวมกันไม่เกิน 2 ผลงานในหนึ่งประเภท

3. ผู้ลงสมัครต้องเป็นไปตามคุณสมบัติของผู้สมัคร คือ กลุ่มบุคคลทั่วไป หรือนิติบุคคลผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น

4. หลังจากปฐมนิเทศในเดือนพฤศจิกายน 2557 แล้ว จะเข้าสู่การแข่งขันรอบการส่งข้อเสนอโครงการ (proposal) ทางเว็บไซต์ 

 
     
    รอบคัดเลือกโครงการ [Proposal]  
 
 • ผู้เข้าร่วมประกวดส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal)  ผ่านทาง mega2014.info@ega.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อวางแผนงานและลงสมัครต่อไป
 • ประกาศผล ในวันที่ 30 มกราคม 2558
 • ผู้ประกวด ต้องเขียนข้อเสนอโครงการ (Proposal) ประกอบด้วย 3 หมวด ได้แก่ 
 • หมวด 1 : ข้อมูลผู้เข้าประกวด
        1.ชื่อทีม
        2. ผู้ร่วมทีม
        3. ประเภทผู้เข้าร่วมประกวด
              - ประเภทที่ 1 นิสิตนักศึกษา โดยระบุระดับ คณะ และมหาวิทยาลัย
             -  ประเภทที่ 2 ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย โดยระบุชื่อบริษัท และที่อยู่
        4. จำนวนผลงาน

        5. ชื่อผู้ประสานงาน

        6. ที่อยู่/บริษัท

        7.เบอร์โทรและอีเมล

  หมวด 2 : ข้อมูลผลงาน
        1.ชื่อผลงาน
        2. หัวข้อการประกวด
              - ด้านความมั่นคงและกฎหมาย
              - ด้านการเงิน ภาษี และธุรกิจ
              - ด้านที่ดิน และที่อยู่อาศัย
              - ด้านการเดินทาง ขนส่ง และคมนาคม
              - ด้านกีฬา สันทนาการ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
              - ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน
              - ด้านเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ
              - ด้านการจัดหางาน และการจ้างงาน
              - ด้านงานทะเบียนที่เกี่ยวกับบุคคล
              - ด้านสุขภาพ และการสาธารณสุข
              - ด้านการศึกษา และการเรียนรู้
              - ด้านสาธารณูปโภค และสวัสดิการภาครัฐ
              - ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ และการประมง

  หมวด 3 : แผนงาน
        1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
        2. หัวข้อการประกวด
        3. สมมติฐานของการพัฒนา

        4. ขอบเขตของการพัฒนา

        5. ระยะเวลาและแผนการดำเนินการ

        6. รายละเอียดของการพัฒนา องค์ประกอบ/โครงสร้างพื้นฐาน หรือสถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศที่จะพัฒนา

             6.1 เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้ (เช่น เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ Algorithms ที่ใช้)

             6.2 โครงสร้างข้อมูล โดยผู้พัฒนาต้องให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา (ได้แก่ ภาษาที่ใช้เขียน Tools อื่นๆ ที่ใช้ช่วยในการพัฒนา โปรแกรม และอื่นๆ)
        7. รายละเอียดโปรแกรมที่จะพัฒนา (Software Specification)

        8. แผนงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

             8.1 การวิเคราะห์หรือแผนการตลาด
             8.2 การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
             8.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
             8.4 การวิเคราะห์แผนการเงิน
        9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   
       
      รอบชิงชนะเลิศ [Live Present]  
    ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องนำเสนอโครงการและความเป็นไปได้ของผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน  กำหนดระยะเวลานำเสนอต่อ 1 ผลงานไม่เกิน 20 นาที (ผู้ประกวดนำเสนอผลงาน 15 นาที และถามตอบ 5 นาที) ผลงานที่ต้องส่งมอบ ประกอบด้วย

  1.เอกสารแนะนำการใช้งาน (User Guide) จำนวน 1 ชุด และ CD-ROM จำนวน 1 ชุด บรรจุข้อมูลดังนี้  
  - ชุดโปรแกรมสำหรับติดตั้ง (Setup Program)
  - Software Libraries                
  - และ/หรือ Tools ไฟล์เอกสารรายงาน
  - และข้อตกลงในการใช้ซอฟต์แวร์ (Disclaimer)

  2.ผลการทดลองใช้งานจริง  ทดลองใช้งานจริงโดยใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อทดลองติดตั้งและทดลองใช้งานจริงของแต่ละผลงาน เช่น Test Fight รวมทั้ง ข้อเสนอแนะผลงานจะถูกให้คะแนนโดยคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งผู้ประกวดไม่ต้องส่งมอบ Source Code ให้คณะกรรมการ


   

  เกณฑ์การให้คะแนน?


   
  แนวความคิด
   
   
 • ตลาดและกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย
 • วัตถุประสงค์ของระบบ
 • ความชัดเจนของแนวคิดในการตอบโจทย์ปัญหา


 •  
    ประโยชน์การนำไปใช้งาน  
   
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • การ ใช้งาน Mobile Application ในแนวทางใหม่ๆ หรือมีการพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างคุณค่าการให้บริการของภาครัฐต่อภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม
 • Economy & Social impact


 •  
    การออกแบบระบบ  
   
 • การออกแบบและรูปแบบภายนอก
 • ด้านเทคนิค (Technique)


 •  
    ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นระบบบริการ (Service Development Feasibility)  
   
 • ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการตามขอบเขตและให้บริการได้จริง
 • มีแผนงานที่น่าเชื่อถือในการพัฒนาระบบเพื่อให้บริการจริง
 • มีการตรวจสอบข้อมูลภายนอกเพื่อนำไปใช้กับโครงการ


 •  
    ประเภท Mobile Application ภาครัฐ 13 หมวด  
   
 • ด้านความมั่นคงและกฎหมาย
 • ด้านการจัดหาแรงงานและการจ้างงาน
 • ด้านการเงิน ภาษี และธุรกิจ
 • ด้านงานทะเบียนที่เกี่ยวกับบุคคล
 • ด้านที่ดิน และที่อยู่อาศัย
 • ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข
 • ด้านการเดินทาง ขนส่ง และการคมนาคม
 • ด้านการศึกษา และการเรียนรู้
 • ด้านกีฬา สันทนาการ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
 • ด้านสาธารณูปโภค และสวัสดิการภาครัฐ
 • ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน
 • ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ และการประมง
 • ด้านเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ
 •  
       
   หมายเหตุ :
    1. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารแบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวดในสมบูรณ์ตามที่กำหนด
  2. คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารที่เสนอ และคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
  3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงการตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ จะมีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเสิศ
  4. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด