สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 
   Home      Prototype-topic
หัวข้อการนำเสนอรอบ Prototype
การนำเสนอผลงานในรอบ Prototype ให้เตรียมข้อมูลตามหัวข้อ 7 เรื่อง ได้แก่

      1. แนวคิดการพัฒนาผลงาน

 • กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ
 • ที่มา ความสำคัญของปัญหาหรือสมมุติฐานที่เกิดขึ้นของผู้ที่จะมาใช้บริการ
 • วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

      2. แนวคิดการพัฒนาผลงาน

 • ใครที่ต้องใช้บริการของเรา  มากน้อยเพียงใด  (กลุ่มหลัก และกลุ่มรอง)
 • สถิติตัวอย่าง การเชื่อมโยงการวิจัย
 • สิ่งที่คุณมุ่งเน้นให้บริการ เจาะไปที่กลุ่มหรือด้านไหน
 • วิเคราะห์การตลาด และโอกาสทางธุรกิจ
 • สิ่งที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายมาใช้บริการ

      3. เทคโนโลยีและการออกแบบระบบ

 • รายละเอียดการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาเทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้
 • โครงสร้างข้อมูล เครื่องมือที่ใช้พัฒนา
 • แผนงาน ขั้นตอน วิธีดำเนินการทำงาน เป็นอย่างไร
 • รายละเอียดโปรแกรมที่พัฒนา

      4. รูปแบบการให้บริการ

 • การเข้าถึงข้อมูล หรือการให้บริการ
 • จัดลำดับความสำคัญของขนาด การเติบโตหรือศักยภาพของการให้บริการ
 • กิจกรรมการตลาดในปัจจุบัน / พฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เกิดขึ้น
 • วิธีการสร้างรายได้ของบริการ
 • ค่าใช้จ่าย ต้นทุน

      5.แนวทางการนำไปใช้บริการได้จริง

 • ระยะเวลา แผนการดำเนินงาน
 • อธิบายจุดเด่นผลงานของคุณอย่างเหนือชั้น
 • เห็นภาพรวมของผลงานได้
 • การประชาสัมพันธ์

      6.ผู้ร่วมทีม

 • แนะนำสมาชิกในทีม
 • ประวัติ ประสบการณ์คร่าวๆ

      7.การสรุปปิดท้าย

 • ความสำเร็จ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • แผนงาน หรือ ขั้นตอนการดำเนินต่อไปในอนาคต
 • สรุปปิดท้ายให้ได้ว่า “ผลงานของเราจะส่งมอบอะไรให้กับกลุ่มเป้าหมาย” ใน 1 ประโยค


 คำแนะนำการนำเสนอผลงาน (รอบPrototype)
      1.       ผู้ประกวดเตรียมข้อมูลการ Present (ไฟล์งาน และคอมพิวเตอร์)

      2.       นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ กำหนดเวลา 20 นาที ต่อ 1 ผลงาน  (นำเสนอผลงาน 10 นาที และถามตอบ 10 นาที) 

      3.       ไม่จำกัดวิธีการและรูปแบบการนำเสนอของผู้ประกวด

      4.       กำหนดการ ของผู้เข้าประกวด ดังนี้

            - ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ส่งไฟล์ Presentation และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง  ได้ที่ mega2014.info@ega.or.th เพื่อให้ คณะทำงานตรวจสอบความพร้อมและเหมาะสมก่อนการนำเสนอจริง 

            -  วันที่ 13 มีนาคม 2558 นำเสนอผลงาน ต่อคณะกรรมการตัดสิน   (เวลาและ สถานที่  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

  สิ่งที่ต้องคำนึงถึง


 • เตรียมข้อมูลให้เหมาะสมและครบถ้วน  อย่าลืม คุณมีเวลาแค่ 10 นาที ในการนำเสนอ  คือ ต้องตรงชัดเจน น่าสนใจและไม่เบื่อ
 • ข้อมูลการนำเสนอ  ต้องตรงชัดเจน น่าสนใจและไม่เบื่อ
 • นำเสนอข้อมูลให้กระชับ เข้าใจง่าย จนใครๆ ก็สามารถจดจำจุดเด่นของคุณได้
 • ภาพประกอบ สอดคล้องกับเนื้อหา เพื่อเพิ่มความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น
 • รอยยิ้ม ความเป็นกันเองของผู้นำเสนอ  ใส่อารมณ์ขันซะบ้าง
 • อย่าเกร็ง สบายๆ สื่อสารให้เหมือนนั่งคุยอยู่กับคนสนิทของคุณ
 • เพิ่มความมั่นใจด้วยการทบทวน ฝึกซ้อมบ่อยๆ และบริหารเวลาให้เหมาะสม